Informacje Prawne

Klauzura Informacyjna Zgodnie z Art. 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na poniżej przedstawionych zasadach.

§ 1 Administrator
 • Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest Piotr Głydziak, prowadzący przedsiębiorstwo IT JUSTART ul. Pomorska 388, 91-001 Łódź, Numer NIP: 7282553729, Numer REGON.


 • § 2 Podstawa Prawna Przetwarzania Danych
 • Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:


 • - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy.


 • - art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych.


 • - art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową, a także marketing, w tym marketing bezpośredni.


 • § 3 Przekazanie Danych Do Organizacji Międzynarodowej Lub Państwa Trzeciego
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


 • § 4 Odbiorcy Danych
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, podmioty pośredniczące w zawieraniu umów i wykonaniu usług na Państwa rzecz.


 • § 5 Okres i Cele Przetwarzania Danych
 • Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:


 • - w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.


 • - w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.


 • - w celach statystycznych.


 • - Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


 • § 6 Pouczenia o Przysługujących Prawach
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.


 • Adresem, pod którym można się z nami kontaktować w sprawach Państwa danych osobowych jest rodo@justartit.pl


 • Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:


 • - wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego.


 • - wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.


 • Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • § 7 Obowiązek Podania Danych
 • Wymagamy podania od Państwa danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także gwarantują ochronę uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


 • § 8 Zautomatyzowane Przetwarzanie Danych
 • Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


 • § 9 Ochrona Danych
 • Administrator dokonał wszelkich działań w celu zapewnienia fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.justartit.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Justart IT Sp. z o.o. Sp. k., prowadząca działalność pod adresem: Pomorska 388, 92-735 Łódź, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7282813372, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.


§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.


§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
- Google Analytics


§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować pliki Cookie korzystając z narzędzia podanego w linku "Link".


§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie


§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Regulamin Usług

Jak nas znaleźć??